Actu de l'ile Maurice
Actualités

Kiltir : O ti le la la e, Abaim inn gagn enn Sabre Award avek Blast

Kiltir : O ti le la la e, Abaim inn gagn enn Sabre Award avek Blast

“O ti le la la e ravann”, se fri 30 an travay ki Abaim finn akonplir. Se enn liv an kreol e angle ki met ansam lexperyans Abaim e so bann pros kolaborater pou fer konn ravann dan enn manier ki donn so laprantisaz enn koerans e enn sinifikasion. « Li donn enn perspektiv diferan me otantik lor enn manier pou interpret listwar ravann pou repar linzistis ki li finn sibir e donn li so valer devlopmantal e pedagozik », explik Alain Muneean, ki enn manb Abaim. Pou rann aprantisaz linstriman la pli interesan e vivan, sa liv la, ki kontenir 2 dvd, inn servi, kot-a-kot, lekritir, desin, enn sistem notasion mizikal orizinal e tradision oral avek itilizasion fim. “Ena 30 leson fasil e interaktif pou laprantisaz zwe Ravann dan liv ek dvd », presiz Alain Muneean.

« Seki rann liv-la inik, seki nou finn vinn avek enn sistem notasion aplikab a tou bann manier zwe,», soulign Marousia Bouvéry. «Gras a bann notasion, nimport ki dimounn, ki li Moris, Rodrigues, La Réunion, La France, L’Inde, l’Australie ou l’Amérique kapav zwe ravann kouma ninport ki linstriman. Mem bann lorkes kapav zwe ravann avek bann partision. Blast inn ed nou pou fer resortir sa laspe ki bien inportan-la dan nou kanpagn kominikasion. »

Dan zot kanpagn kominikasion, Blast avek Abaim finn fer enn seans foto kot trouv bann manb Abaim pe zwe ravann apartir bann notasion. Pou zot, ti bien inportan ki piblik okouran sa bel lavanse dan zistwar ravann. « Ena enn sistem notasion orizinal pou teorizasion e lekritir lamizik ravann. Ena bann partision dan liv « O ti le la la e ravann » pou ed piblik pratike. Bann partision-la, nou’nn fer li avek soutien nou bann kolaborater. Mo pans Diana Heise, Beau Bledsoe depi LAmerik, ek Thomas Venet, depi la France », explik Alain Muneean.

 

« Nou finn mont sa kanpagn-la apartir nanye ditou finansierman, nou pa ti ena fon me Blast inn ed nou san ki nou donn zot enn sou. Se sa ki rann sa award la ankor pli sinbolik. Nou’nn fer li avek nou leker, san depans enn sou e nou travay inn rekonet a linternasional », Marousia Bouvéry met an avan.

Pou Aisha Allee, fondatris et Chairperson Blast Burson Marsteller, travay ki Alain ek Marousia ek Abaim pe fer, li enn « lueur d’espoir ». « Zot montre nou ki ena bann morisien pou ki nou leritaz kont boukou e ki pre pou fer tou seki bizin pou protez li. Blast admir sa bann dimounn-la e souvan nou aport zot nou soutien gratwitman parski nou krwar dan zot koz e nou konfian ki sa pou ena enn linpak nasional ek patriotik. Nou fier nou finn resi ed Abaim dan so mision”, Aisha Allee pe souligne.

Enn filozofi ki Lekha Seebaluck, Managing Director Blast Burson-Marsteller, partaze. Pou Lekha, sa award-la, se enn rekonpans pou travay ki Abaim inn akonplir pandan plis ki 30 an. « Kan Abaim inn kontakte nou e inn explik nou zot difikilte, nou inn sedwir par zot pasion e devouman pou sovgard nou kiltir e nou listwar. Onivo Blast, nou trouv li domaz ki tou sa lane travay Abaim-la kapav tomb dan loubli, se pou sa ki nou finn desid pou mont enn kanpagn pou ed zot promouvwar zot liv O ti le la la e Ravann. »

Konba Abaim pou sovgard nou kiltir ek zistwar nou ravann pe kontinie. Pou zot, sa award-la, se enn ankourazman pou kontign zot mision.